Gestió Fiscal

Gestió Fiscal

Les novetats del marc fiscal d’Andorra en els darrers anys, tant per persones físiques com jurídiques, ha generat nous reptes pels obligats tributaris.

GESTIONS MERITXELL facilita tots els serveis per donar compliment a les obligacions formals derivades dels impostos, tant directes com indirectes.

Us assistim en tots els tipus de tràmits i procediments de gestió, recaptació i inspeccions tributàries.

No només complim amb totes les teves obligacions i les del teu negoci en matèria fiscal, sinó que també us donem suport en tots aquells conceptes tributaris que puguin plantejar-se en el dia a dia de les vostres activitats econòmiques, i us assessorem per tal d’aconseguir deduccions, fet que repercuteix ineludiblement en benefici dels nostres clients.

 

ELS NOSTRES SERVEIS FISCALS

  • Assessorament, planificació i optimització fiscal
  • Confecció i presentació dels diferents impostos vigents a Andorra
  • Impost General Indirecte (IG)
  • Impost sobre Societats (IS)
  • Impost sobre la Renda de les Persones físiques (IRPF)
  • Impost sobre la Renda dels No Residents fiscals (IRNR)